Star Trek Strange New Worlds S01e08: Melissa Navia and Babs Olusanmokun as Erica Ortegas and M’Benga